XIII Krajowy Zjazd Naukowy PTMP, Warszawa, 2017r.

W dniach 19 – 20 maja 2017 r. odbył się  XIII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (PTMP) w hotelu Holiday Inn w Warszawie (Józefów).

Organizatorzy Zjazdu  (Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy – oddział   w Warszawie) starali się aby zawartość merytoryczna programu pozwoliła odpowiedzieć na zawarte w tytule Zjazdu pytanie: „Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”.

Komitet organizacyjny stanowili: lek. Joanna Kiprian, lek. Joanna Dobrowolska, lek. Magda Sobolewska-Wrońska, lek. Paweł Wdówik, lek. Paweł Wyrębkowski. Przewodniczącą Komitetu Naukowego Zjazdu była prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa a członkami: lek. Ewa Kaczanowska-Burker, prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska, dr n. med. Jan Kłopotowski, dr n. med. Patrycja Krawczyk-Szulc, dr n. med. Marcin Rybacki, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, lek. Paweł Wdówik, dr hab. med. Marta Wiszniewska i dr n. med. Grażyna Wośkowiak.

Zjazd poprzedziło Walne Zgromadzenie Delegatów, które wybrało Prezesa PTMP, członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Ze sprawozdaniem i wynikami wyborów można się zapoznać pod linkiem http://ptmp.org.pl/sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-delegatow-ptmp/

Uroczystego otwarcia XIII Krajowego Naukowego Zjazdu PTMP dokonano 19 maja 2017 r. W rozpoczynającej Zjazd sesji plenarnej referat wygłosił konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, I zastępca prezesa PTMP lek. Paweł Wdówik,  nakreślając perspektywy rozwoju medycyny pracy w kontekście zmian zachodzących w środowisku i sposobie wykonywania pracy oraz nowych narażeń i uciążliwości. W referacie zostały przedstawione modele realizowania świadczeń z zakresu ochrony zdrowia pracujących w krajach europejskich i kierunek zmian w polskim systemie służby medycyny pracy. Nowe, progresywne treści zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem jako zapowiedź kształtu służby medycyny pracy w najbliższym dziesięcioleciu i stały się przedmiotem wielu kuluarowych dyskusji między uczestnikami Zjazdu. Kolejny referat wygłosiła prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak–Skorupa, nowo wybrana Prezes PTMP, w którym przedstawiła wizję działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy wobec wyzwań przed jakimi stoi ochrona zdrowia pracujących w drugiej dekadzie XXI wieku. W referacie poruszyła między innymi problem przeciążeń informacyjnych (tsunami informacyjnego), nadchodzącej powszechnej robotyzacji w miejscu pracy, a także wykorzystania zaawansowanych komputerowych programów i algorytmów diagnostycznych w medycynie. Treści przedstawione w wykładzie wzbudziły bardzo duże zainteresowanie i niepokój, czy obecny system służby medycyny pracy sprosta nadchodzącym wyzwaniom.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong – konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii, który przedstawił zakres i wartość badań przesiewowych realizowanych w ramach rozszerzonych programów profilaktycznych dla pracowników w kontekście doradczej roli lekarza medycyny pracy.

Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego wykształceni żyją dłużej?” starał się udzielić w swoim wykładzie  prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Ocena badań hematologicznych w praktyce lekarza  medycyny pracy przedstawiona przez dr n. med. Bożena Budziszewską z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii pozwoliła odkryć na nowo algorytmy diagnostyczne mające duże znaczenie w diagnostyce różnicowej chorób hematologicznych, w tym także tych związanych z pracą.

Ostatnim ekspertem tej sesji był Krzysztof Nyczaj z Instytutu Wiedza i  Zdrowie, który przedstawił aktualny stan prawny dotyczący elektronicznej dokumentacji medycznej w medycynie  pracy.

Kolejną sesję, ze względu na projektowane modyfikacje w badaniach profilaktycznych pracowników, poświęcono praktycznej ocenie narządu wzroku, słuchu, równowagi i układu nerwowego przeprowadzanej przez lekarzy medycyny pracy wraz z kryteriami zdrowotnymi na wybranych stanowiskach pracy. Dr n. med. Marcin Rybacki w sposób przystępny i ciekawy przedstawił  ocenę narządu wzroku. Dr n.med. Patrycja Krawczyk-Szulc zaprezentowała ocenę układu nerwowego, a lek. Joanna Dobrowolska ocenę narządu słuchu ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na hałas ilustrując prezentację licznymi przykładami klinicznymi.  Treści przedstawione przez wyżej wymienionych autorów wywołały tak intensywną dyskusję, że Komitet Naukowy podjął decyzję o modyfikacji programu Zjazdu. Pierwszy dzień zakończyła bardzo interesująca sesja plakatowa.

Podczas drugiego dnia konferencji poruszono tematy z zakresu opieki profilaktycznej nad pracownikami w praktyce – m. in. przedstawiono przypadek przedarciowego odwarstwienia siatkówki w kontekście narażenia na ręczne prace transportowe, zalecane szczepienia ochronne dla wybranych grup zawodowych.

W sesji poświęconej patologii zawodowej przedstawiono m. in. przypadki ostrych pylic krzemowych zakończonych koniecznością przeszczepu płuc u młodych pacjentów krótkotrwale narażonych na wysokie stężenia pyłu zawierającego wolną krzemionkę. Przedstawiono również doskonały przykład współpracy wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy z PIP i PIS w zakresie działań zapobiegawczych w stosunku do podstawowej jednostki medycyny pracy, pracodawcy i pracowników zakładu, w którym byli zatrudnieni pracownicy ze stwierdzonymi ostrymi pylicami krzemowymi.

W sesji „Nadzór nad świadczeniami realizowanymi przez lekarzy medycyny pracy” ogromnym zainteresowaniem cieszyła się debata z udziałem przedstawicieli: podstawowych jednostek medycyny pracy, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, jednostek naukowo-badawczych i konsultantów, której tytuł brzmiał: „Kontrole świadczeń realizowanych przez lekarzy medycyny pracy z perspektywy kontrolujących i kontrolowanych – czy procedury wymagają doskonalenia?”.

Sesja poświęcona profilaktyce  i promocji zdrowia zakończyła drugi dzień obrad. Przedstawiono w niej m. in. projekt “Paszport zdrowej kobiety – profilaktyka realizowana przez służbę medycyny pracy”.

W XIII Krajowym Naukowym Zjeździe PTMP „Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?” wzięło udział 170 osób, odbyło się 13 godzin wykładów, wygłoszono 29 referatów i doniesień w 9 sesjach tematycznych, odbyła się też jedna debata oraz niepoliczalna ilość ożywionych dyskusji kuluarowych. Ponadto miała miejsce uroczysta kolacja z niezapomnianą roztańczoną integracją, a także możliwość relaksu po lub przed intensywnymi obradami: golf, tenis, basen i spacery w „pięknych okolicznościach przyrody” gościnnego Mazowsza.

 

Sprawozdanie przygotowała Joanna Dobrowolska (PTMP Oddział w Warszawie)