o Towarzystwie

DSC_0057

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy jest towarzystwem naukowym zrzeszającym osoby zajmujące się medycyną pracy. Od ponad 40 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju tej dziedziny medycyny, upowszechniania jej osiągnięć oraz współuczestniczy w organizowaniu służb medycyny i higieny pracy.

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zostało założone 24 czerwca 1969 roku, a pierwszym Prezesem został jego inicjator – współtwórca polskiej medycyny pracy – prof. dr hab. med. Witold Zahorski. Określono cele, zadania i ramy organizacyjne Towarzystwa oraz powołano oddziały wojewódzkie. W latach 1969-1975 siedziba Zarządu Głównego mieściła się w Katowicach, a następnie została przeniesiona do Łodzi.

Towarzystwo współdziała z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi, a także z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pracodawców i pracowników, w tym ze związkami zawodowymi, oraz innymi stowarzyszeniami mającymi na celu ochronę zdrowia pracujących.

Cele Towarzystwa i środki działania określa Statut Towarzystwa i są to:

  • upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny pracy i zdrowotnych skutków szkodliwości środowiska oraz szerzenie postępu w tych dziedzinach,
  • inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny i higieny pracy oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności,
  • współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej nad pracującymi, a zwłaszcza zgłaszanie wniosków dotyczących planów jej rozwoju i programów działania,
  • opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju medycyny i higieny pracy,
  • podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa,
  • uczestniczenie w ustalaniu programów i metod kształcenia specjalistycznego i ustawicznego oraz kształcenia przeddyplomowego w zakresie medycyny pracy i współdziałanie w prowadzeniu tych szkoleń,
  • aktywizacja działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia narażenia zawodowego, w celu ograniczenia jego niekorzystnych skutków zdrowotnych oraz dbałość o jakość profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  • aktywizacja działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania chorób przyczynowo związanych ze środowiskiem pracy, wdrażanie i prowadzenie edukacji zdrowotnej,
  • rozwijanie programów promocji zdrowia w dążeniu do skuteczniejszego zapobiegania zachorowalności na choroby zawodowe, parazawodowe i wypadkowości w pracy.
  • udział w procesie weryfikacji wiedzy i umiejętności lekarzy specjalizujących się w medycynie pracy.