Członkostwo

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia o kierunku lekarskim i posiada dyplom lekarza, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia wyższe na poziomie magisterskim oraz została wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków, o których mowa powyżej, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Dopuszcza się złożenie deklaracji członkowskiej także w formie elektronicznej poprzez jej przesłanie na adres e-mail Zarządu Głównego (biuro@ptmp.org.pl) lub poprzez rejestrację na platformie organizacyjnej:

PTMP – SORGA

Powyższa platforma pozwala też na opłacenie składki członkowskiej i dalsze śledzenie własnej historii składkowej.

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, przy czym prawa te posiadają wyłącznie członkowie Towarzystwa, którzy mają opłacone składki na dzień przeprowadzenia wyborów;
  2. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
  3. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
  4. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa;
  5. korzystania z ulg w opłatach związanych z działalnością Towarzystwa oraz do innych świadczeń Towarzystwa.

Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Towarzystwa, przyczyniać się do realizacji jego celów oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

Deklaracja członkowska PTMP 2023

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 17.11.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi:

150 zł dla wszystkich członków.

Składki za lata poprzednie wynoszą:

100 zł dla członków pracujących zawodowo

50 zł dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: Składki można regulować wykonując przelew na konto właściwego oddziału (numery kont podane są na stronie każdego oddziału). W tytule przelewu należy wpisać kogo dotyczy składka i za jaki okres okres dokonywana jest wpłata.