Wytyczne

Dozymetria indywidualna jako element profilaktyki zdrowotnej pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące

Artykuł w “Medycynie Pracy. Workers’ Health and Safety”:

Dozymetria indywidualna


Wytyczne dotyczące rozpoznawania COVID-19 jako choroby zawodowej.

Artykuł w “Medycynie Pracy. Workers’ Health and Safety”:

Rozpoznawanie COVID-19 jako choroby zawodowej


Stanowisko ZG PTMP dotyczące rozpoznawania COVID-19 jako choroby zawodowej.

Do pobrania: COVID-19 jako choroba zawodowa – stanowisko ZG PTMP


Wytyczne do przeprowadzania swoistych wziewnych testów prowokacyjnych: stanowisko Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (ERS) w kontekście polskich doświadczeń.

Artykuł w “Medycynie Pracy”:

Wytyczne do przeprowadzania swoistych wziewnych testów prowokacyjnych


Zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom i wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac.

Artykuł w “Medycynie Pracy”:

Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych pracowników


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w sprawie postępowania lekarskiego w zakresie OBS u osób kierujących pojazdami.

Artykuł w “Medycynie Pracy”:

Postępowanie lekarskie w obturacyjnym bezdechu sennym u osób kierujących pojazdami


Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy – lek. Pawła Wdówika, PTMP oraz IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi w sprawie trybu wydawania orzeczeń lekarskich wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy – lek. Pawła Wdówika, PTMP oraz IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi w sprawie pośmiertnego orzekania o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej


Artykuł w “Medycynie Pracy”:

Wytyczne do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół fryzjerskich


Artykuł w “Medycynie Pracy”:

Zasady postępowania profilaktycznego i orzeczniczego u pracowników zawodowo narażonych na leki cytostatyczne