Projekty PTMP

ZDROWA WĄTROBA

PTMP objęło patronatem honorowym ogólnopolski prozdrowotny program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób wątroby pod nazwą “Zdrowa Wątroba”, opracowany przez Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych opracowało. Celami programu są: edukacja, zapobieganie rozwojowi przewlekłych chorób wątroby, oraz bezpłatna diagnostyka WZW typu C. Celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby.

Jednostki służby medycyny pracy przy współpracy ze Stowarzyszeniem CEESTAHC mogą wziąć aktywny udział w projekcie, polegający na podnoszeniu świadomości zgłaszających się na badania profilaktyczne pacjentów  na temat WZW typu C, dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz wykonywanie przesiewowych testów kasetowych na obecność przeciwciał anty-HCV, które mogą zostać nieodpłatnie przekazane przez organizatora akcji.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w programie, należy kontaktować się z:

dr Tomasz Prycel

Telefon: +48 12 357 76 34

e-mail: tj.prycel@ceestahc.org

Więcej szczegółów na:

http://www.jestemswiadom.org/zbadaj-sie-2/

Linki do filmów instruktażowych opisujących procedurę przeprowadzenia testu:

https://youtu.be/UNxNX-Eny0w

https://youtu.be/NIr7jWjshDw

Do pobrania:

Instrukcja stosowania testu anty-HCV

Informacja na temat Programu

Ulotka informacyjna na temat WZW C

PASZPORT ZDROWEJ KOBIETY W PROFILAKTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych

Kierownik projektu: dr hab. med. Marta Wiszniewska

,,Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych” został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum, które opracowało projekt jest Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy jako organizacja pozarządowa.

Celem projektu jest włączenie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących w profilaktykę niektórych typów nowotworów poprzez opracowanie modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną uwzględniającą różne aspekty zdrowia pracowników. Aby zwiększyć skuteczność podjętej inicjatywy w działania profilaktyczne zostaną włączeni również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (PrzOZ). Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do ochrony zdrowia pracowników oraz włączeniu wszystkich służb do aktywnych działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia pracujących. Nacisk zostanie również położony na zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez stałą edukację, która jest nieodłącznym i niezwykle skutecznym elementem profilaktyki.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez integrację działań pracodawców, służby medycyny pracy i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

– profilaktyki zdrowotnej;

– promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki niektórych typów nowotworów;

– współpracy służby medycyny pracy ze specjalistami z dziedziny medycyny rodzinnej, ginekologii i onkologii.

W ramach projektu zostanie opracowany „paszport zdrowej kobiety”, który zawierać będzie kalendarz i plan profilaktycznych badań lekarskich i diagnostycznych, których przeprowadzanie oparte zostanie na podstawie najnowszych wytycznych towarzystw naukowych w zakresie profilaktyki poszczególnych nowotworów oraz krótkim podsumowaniu wywiadu medycznego pacjentki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób nowotworowych. Opracowane zostaną programy kampanii edukacyjnych propagujących działania profilaktyczne przygotowane do wdrożenia w zakładach pracy, podstawowych jednostkach medycyny pracy oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Elementem innowacyjnym będzie opracowanie modelu profilaktyki wybranych typów nowotworów zintegrowanego z systemem ochrony zdrowia pracujących. Proponowane rozwiązanie kwestii profilaktyki nowotworowej wśród kobiet ma za zadanie być bardziej efektywne niż działania dotychczas stosowane, równocześnie odpowiada ono na zapotrzebowanie społeczne oraz spowoduje trwałą zmianę zachowań prozdrowotnych wśród kobiet w wieku produkcyjnym. Dzięki wdrożeniu proponowanych rozwiązań w praktyce, nastąpi znaczna poprawa jakości życia społeczeństwa, nie tylko kobiet, ale również ich partnerów, rodzin, znajomych, ogólnie pojętego otoczenia.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie obejmują:

1. Badania uwarunkowań i możliwości prowadzenia działań profilaktycznych z włączeniem uczestników procesu ochrony zdrowia pracujących – profesjonalne, reprezentatywne badania ankietowe:

a) Badanie wśród lekarzy służby medycyny pracy, oceniające, czy w prowadzonych przez nich działaniach są uwzględniane elementy profilaktyki nowotworów oraz jakie czynniki warunkują lub ograniczają takie działania;

b) Badanie wśród pracodawców prowadzących duże i średnie przedsiębiorstwa, mające na celu oceny uwarunkowań ich włączenia się w działania mające na celu profilaktykę nowotworów u swoich pracowników.

2. Opracowanie modułu dołączonego do opieki profilaktycznej nad pracującymi, w tym do badania przeprowadzanego dla celów kodeksowych – zawierającego badanie kwestionariuszowe obejmujące pytania o ostatnio wykonywane badania profilaktyczne (USG piersi, mammografia, cytologia), czynniki ryzyka chorób nowotworowych (piersi, jajnika, szyjki macicy) oraz wytyczne do ustalenia indywidulanego kalendarza badań i udzielenia dalszych zaleceń profilaktycznych. Model będzie wykorzystany przez lekarza medycyny pracy podczas badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, czyli przy każdym kontakcie lekarza smp z pacjentką, jak również w innych prowadzonych przez smp działaniach w ramach opieki profilaktycznej, np. w programach profilaktycznych. Nieodłącznym elementem tych działań będzie edukacja kobiet zwiększająca ich świadomość zdrowotną.

3. Opracowanie przy współudziale specjalistów w dziedzinie ginekologii i onkologii „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiałów informacyjnych, podnoszących świadomość prozdrowotną, obejmującą profilaktykę wybranych typów nowotworów, tak aby każda kobieta posiadała informacje: dlaczego, gdzie i kiedy może przeprowadzić konkretne badania profilaktyczne.

4. Opracowanie cyklu szkoleń dla lekarzy smp i POZ z udostępnieniem „toolkit” dla lekarza smp i lekarza POZ (zawierający moduł do badania, wzór „paszportu zdrowej kobiety”, materiały edukacyjne). Opracowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników zwiększających świadomość prozdrowotną i wiedzę w kwestii profilaktyki wybranych typów nowotworów. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lekarzy smp i POZ oraz dla pracowników celem ewaluacji stworzonych „narzędzi” do profilaktyki (ankiety, „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiałów edukacyjnych), a następnie ewentualna korekta na podstawie uzyskanej oceny.

Pilotażowe wdrożenie będzie obejmowało szkolenie lekarzy smp i POZ z zastosowania opracowanego modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną oraz upowszechnienie materiałów informacyjnych stworzonych w ramach realizacji projektu.

Strona internetowa projektu: http://www.paszportkobiety.pl