Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP – 18.05.2017r., Józefów k. Warszawy

Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD) PTMP otworzyła sprawująca obowiązki p.o. Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – prof. Jolanta Walusiak-Skorupa. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników Walnego Zgromadzenia Delegatów, jednomyślnie przyjęto porządek obrad WZD oraz przeprowadzono wybory na Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Na Przewodniczącego WZD prof. Jolanta Walusiak-Skorupa zaproponowała dr Pawła Wdówika, którego kandydaturę przyjęto jednomyślnie. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów prof. Jolanta Walusiak-Skorupa zaproponowała dr Ewę Kaczanowską-Burker i dr hab. Martę Wiszniewską, których kandydatury także przyjęto jednomyślnie.

Przewodniczący WZD przejął prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP i przedstawił przyjęte jednomyślnie regulaminy Walnego Zgromadzenia Delegatów: Regulamin obrad i Regulamin wyborów do władz PTMP.

Następnie powołano:

Komisję Mandatową w składzie:

 • lek. Paweł Wyrębkowski
 • dr med. Ryszard Szozda
 • dr med. Ewa Latała-Łoś

Komisję Wyborczą w składzie:

 • lek. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
 • lek. Katarzyna Przemirska
 • lek. Paweł Talarek

Komisję Statutową w składzie:

 • dr med. Marcin Rybacki
 • lek. Ewa Kaczanowska-Burker

Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 • dr med. Jacek Parszuto
 • lek. Anna Mikołajczyk
 • dr med. Tomasz Gajewski
 • dr med. Grażyna Wośkowiak
 • dr med. Renata Turbańska

Po ogłoszeniu składów poszczególnych Komisji, dr Paweł Wdówik zaprosił prof. Jolantę Walusiak-Skorupę do przedstawienia sprawozdania z działalności ZG PTMP w okresie XII kadencji (lata 2012-2017). W dalszej kolejności przedstawiono sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTMP za lata 2012–2017. Z powodu nieobecności Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTMP – dr Edmunda Muchy, sprawozdanie referował dr Stefan Kuś. Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci WZD w głosowaniu tajnym przyjęli sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie prof. Jolanta Walusiak-Skorupa w imieniu Redaktora Naczelnego „Medycyny Pracy” prof. dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk oraz Redaktora Naczelnego „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego przedstawiła sprawozdanie z działalności powyższych czasopism.

Zgodnie z porządkiem obrad w dalszej kolejności dokonano wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, którym została prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa.

Następnie dokonano wyboru członków Zarządu Głównego, którymi z 28 zgłoszonych kandydatów i według kolejności uzyskanych głosów zostali:

 • lek. Paweł Wdówik
 • lek. Ewa Kaczanowska-Burker
 • dr med. Marcin Rybacki
 • dr med. Jacek Parszuto
 • lek. Marek Andrzejewski
 • dr hab. med. Marta Wiszniewska
 • dr med. Tomasz Gajewski
 • prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
 • lek. Anna Mikołajczyk
 • lek. Ewa Komorowska
 • dr hab. med. Renata Złotkowska
 • lek. Małgorzata Prądzińska
 • dr med. Renata Turbańska
 • lek. Barbara Szulist
 • lek. Edmund Mucha
 • dr med. Katarzyna Broszko-Dziedzic
 • dr med. Ryszard Szozda
 • lek. Jolanta Gębura
 • lek. Szczepan Jędral
 • lek. Teresa Łączkowska
 • lek. Paweł Wyrębkowski
 • dr med. Andrzej Marcinkiewicz

i Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, którymi zostali:

 • lek. Katarzyna Skręt
 • lek. Joanna Dobrowolska
 • dr med. Jan Kłopotowski
 • lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska
 • lek. Krystyna Jasińska-Kolawa

Podczas obrad WZD dr Paweł Wdówik poinformował zebranych, że przygotowano propozycję zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Zmiany te skonsultowano pod kątem prawnym, z uwzględnieniem obowiązującego prawa w zakresie działalności towarzystw. Poinformował także, że głosowanie w sprawie zmiany Statutu PTMP odbędzie się po zapoznaniu się członków z projektem Statutu, w tym ze zmianami zasad finansowania. Zwrócił też uwagę, że Statut PTMP musi dokładnie regulować kwestie finansowe, a działalność finansowo-księgowa oddziałów PTMP i ZG musi zostać uporządkowana. Muszą powstać także regulaminy wydatkowania środków PTMP. Wstępnie postanowiono, że po rozesłaniu projektu Statutu trzeba będzie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym odbędzie się głosowanie nad kierunkiem dalszych zmian.

Kolejnym punktem obrad WZD było głosowanie nad nadaniem godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy kandydatom rekomendowanym przez ustępujący Zarząd Główny PTMP. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę o nadaniu  godności Członka Honorowego następującym osobom:

 • lek. Andrzej Stasiów
 • dr med. Ewa Wągrowska-Koski
 • lek. Ewa Kaczanowska-Burker
 • lek. Halina Wróblewska
 • lek. Jolanta Wróblewska

W dalszej kolejności odbyło się głosowanie nad przyjęciem przez WZD propozycji uchwał, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania WZD zatwierdziło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZG do opracowania strategii funkcjonowania PTMP na lata 2017-2021.

Uzasadnienie: Strategia to ogólnie sformułowana metoda osiągania zamierzonych celów. Pomaga w zarządzaniu organizacją, pozwala na efektywne wyznaczenie celów i ich realizację. Stanowi podstawę skutecznego zarządzania i dostosowywania działań do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZG do pilnego (w ciągu najbliższych 3 miesięcy) przeprowadzenia analizy/audytu działalności Towarzystwa pod kątem spełnienia standardów formalno-prawnych w obszarach:

 • obowiązkowych dokumentów,
 • cyklicznych obowiązków,
 • finansów,
 • księgowości i podatków,
 • ludzi w organizacji

i wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z analizy/audytu.

Uzasadnienie: PTMP będące stowarzyszeniem powinno działać w  oparciu o standardy formalno-prawne i na bieżąco dostosowywać swoje działania do zmian wprowadzanych aktami prawnymi.  Przeprowadzona analiza pozwoli poznać stan faktyczny funkcjonowania PTMP i wskazać obszary do doskonalenia.

Uchwala nr 3

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZG do wyjaśnienia i określenia zasad, na jakich PTMP zgodnie z § 8 Statutu współredaguje czasopisma: „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health

Uzasadnienie: Zgodnie ze Statutem PTMP powinno współredagować czasopisma „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health”. Do tej pory nie określono zasad, na jakich to współredagowanie powinno się odbywać. Powyższe jest niezbędne dla prowadzenia skutecznej polityki edukacyjnej i informacyjnej.

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZG do wprowadzenia efektywnej polityki publikowania wytycznych/standardów medycznych i udostępniania ich członkom Towarzystwa.

Uzasadnienie: Duża ilość badań naukowych i publikacji sprawia wiele trudności lekarzom służby medycyny pracy w interpretowaniu ich wyników. PTMP powinno wspierać lekarzy w praktyce medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach upowszechniając wytyczne/standardy medyczne.

Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZG do wprowadzenia elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów umożliwi efektywniejsze zarządzanie organizacją.

Uchwała nr 6

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZG do przesłania projektu Statutu do Oddziałów PTMP i zebrania opinii w ciągu 1 miesiąca od zakończenia WZD.

Uzasadnienie: Przygotowano projekt Statutu zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2017.210). Wskazane jest aby członkowie Towarzystwa mogli się z nim zapoznać i przekazać opinię do ZG.

Uchwała nr 7

Walne Zgromadzenie Delegatów uchwala, że nowy Statut nie będzie przewidywał możliwości nadawania osobowości prawnej  Oddziałom Towarzystwa.

Uzasadnienie: Zarząd Główny po analizie Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw rekomenduje powyższe rozwiązanie, w celu usprawnienia polityki finansowej.

Pod koniec obrad prof. Jolanta Walusiak-Skorupa poinformowała, że ustępujący ZG na przedostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o podniesieniu od 2018 r. wysokości składki do 100 zł rocznie, a dla emerytów niepracujących – do 50 zł rocznie.

Wstępnie ustalono także, które Oddziały w następnych latach podejmą się organizacji „Dni Medycyny Pracy” i następnego Zjazdu PTMP. W wyniku dyskusji dokonano następujących ustaleń:

 • „Dni Medycyny Pracy” w roku 2018 zorganizuje Oddział Dolnośląski
 • „Dni Medycyny Pracy” w roku 2019 zorganizuje Oddział Szczecin
 • „Dni Medycyny Pracy” w roku 2020 zorganizuje Oddział Śląski w Katowicach
 • XIV Zjazd PTMP i WZD w roku 2021 zorganizuje Oddział w Kielcach