Uchwały ZG

Uchwała nr 1 z dnia 15.06.2020 r.

ZG PTMP na stanowisko redaktora naczelnego “International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” rekomenduje panią prof. dr hab. med. Beatę Pepłońską.


Uchwała nr 1 z dnia 26.09.2019 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP w dniu 11.12.2019, godz. 12.00, w siedzibie głównej PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o objęciu patronatem honorowym projektu „Zdrowa Wątroba” realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC oraz o współpracy i wsparciu PTMP w zakresie prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat programu i sposobów wzięcia w nim udziału przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy. Na osobę koordynującą ww. współpracę ze strony PTMP wyznacza się dr Marcina Rybackiego.


Uchwała nr 2 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Audiologicznym i Foniatrycznym w celu podjęcia prac nad wspólnym dokumentem określającym kryteria dla narządu głosu, których spełnienie uprawniałoby do przyznania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli oraz podjęcia prac nad analizą jednostek chorobowych narządu głosu ujętych w obecnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych.    


Uchwała nr 3 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP zobowiązuje przewodniczących oddziałów do likwidacji osobnych stron oddziałów, a w ich miejsce wprowadzenie linku do internetowej strony głównej PTMP bądź utworzonej na niej podstronie Oddziału. Ostateczny termin wprowadzenia powyższych zmian określono na dzień 31.12.2018r.


Uchwała nr 4 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o przyjęciu dokumentu określającego Politykę Ochrony Danych, który będzie przechowywany w siedzibie ZG PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o zorganizowaniu w dniach 19-20 października 2018 r. we Wrocławiu Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy oraz dofinansowaniu konferencji na poziomie dotychczasowym, tj. do 10 tys. jeśli zaistnieje taka potrzeba.


Uchwała nr 2 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP postanawia, że podczas konferencji Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy organizowanej w dniach 19-20 października 2018 r. we Wrocławiu, członkom PTMP regularnie opłacającym składki przez co najmniej 3 lata oraz lekarzom rezydentom realizującym szkolenie specjalizacyjne z medycyny pracy przysługiwać będzie niższa opłata rejestracyjna w ramach Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy.


Uchwała nr 3 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP postanawia, że zostanie zatrudniony specjalista ds. ochrony danych osobowych w celu oceny dostosowania istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów i ewentualnie zaproponowania zmian.


Uchwała nr 4 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu dotyczącego zasad rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 3 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania „Medalu Honorowego PTMP”.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 2 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania „Dyplomu im. dr med.  Ewy Wagrowskiej-Koski”.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 1 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu nowego wzoru deklaracji członkowskiej wraz formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz samego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Treść ww. deklaracji i oświadczenia – w zakładce DO POBRANIA


Uchwała nr 3 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof J. Nofera w Łodzi.


Uchwała nr 2 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że w roku 2018 gospodarka finansowa PTMP będzie prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydium ZG PTMP, które zostaną przesłane do wszystkich Przewodniczących Oddziałów PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że w roku 2019 PTMP będzie organizatorem spotkania Sekcji Medycyny Pracy Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Medycznych.


Uchwała z dnia 26.06.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu stanowiska Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy dotyczącego pośmiertnego orzekania o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej i uznaniu Jego opinii jako wytycznych PTMP.

Treść ww. opinii – w zakładce WYTYCZNE


Uchwała nr 3 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że od dnia 1.01.2018r. składka członkowska będzie wynosić 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka będzie wynosić 50,00 zł.


Uchwała nr 2 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił przyznanie Medali Honorowych następującym osobom:

 • Wojciech Hanke
 • Joanna Kiprian-Łyczek
 • Ewa Kołodziejczak
 • Patrycja Krawczyk-Szulc
 • Anna Raj
 • Marcin Rybacki
 • Renata Turbańska
 • Paweł Wdówik
 • Marta Wiszniewska.

Uchwała nr 1 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Delegatów nadanie godności Członka Honorowego następującym kandydatom:

 • Andrzej Stasiów
 • śp. Ewa Wągrowska-Koski
 • Ewa Kaczanowska-Burker
 • Halina Wróblewska
 • śp. Jolanta Wróblewska.

Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu stanowiska Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy dotyczącego wydawania orzeczeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i uznaniu Jego opinii jako wytycznych PTMP.

Treść ww. opinii – w zakładce WYTYCZNE


Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy


Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu kwoty w wysokości 20.000 zł z Zarządu Głównego na rzecz Mazowieckiego Oddziału PTMP w celu dofinansowania organizacji XIII Zjazdu PTMP, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy


Uchwała z dnia 22.06.2016 r.

W odpowiedzi na liczne pytania i prośby kierowane do przewodniczących oddziałów PTMP jak i do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny pracy o komentarze dotyczące treści publikowanych w czasopiśmie „Lekarz Medycyny Pracy”, które często są kontrowersyjne i budzą szereg wątpliwości w środowisku lekarzy medycyny pracy, Zarząd Główny PTMP w dniu 22.06.2016 r. podjął uchwałę o wydaniu oficjalnego oświadczenia:

Publikowane w czasopiśmie „Lekarz Medycyny Pracy” (wydawnictwo: Verlag Dashöfer) artykuły (w szczególności w zakresie rozwiązań i wytycznych dotyczących działalności lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników) nie są rekomendowane przez PTMP jako źródło wiedzy medycznej w dziedzinie medycyny pracy.

—————————————————————————————————————————————————————

Copy link
Powered by Social Snap