Uchwały ZG

Uchwała nr 1 z dnia 12.05.2023 r.

Zarząd Główny akceptuje i wprowadza jako obowiązujący nowy wzór deklaracji członkowskiej (do pobrania ze strony internetowej PTMP)


Uchwała nr 2 z dnia 12.05.2023 r.

Zarząd Główny zatwierdza współpracę Oddziału Łódzkiego PTMP z Instytutem Medycyny Pracy
w zakresie organizacji Łódzkich Dni Medycyny Pracy, które odbędą się w dniach 29-30.09.2023.

Zarząd Główny zatwierdza skład komitetu naukowego konferencji: prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. dr hab. Marta Wiszniewska, dr hab. Andrzej Marcinkiewicz, lek. Paweł Wdówik, dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, dr Marcin Rybacki.

Zarząd Główny zatwierdza skład komitetu organizacyjnego konferencji: dr Marcin Rybacki, mgr Katarzyna Bechtold, Wiktoria Borowiecka, dr Anna Maćkowiak, Małgorzata Niełaczna.

Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa dr M. Rybackiemu w zakresie podejmowania i podpisywania
w imieniu i na rzecz PTMP wszelkich zobowiązań, umów, porozumień i oświadczeń niezbędnych do organizacji konferencji.


Uchwała nr 3 z dnia 12.05.2023 r.

W poczet członków przyjęto 9 osób i skreślono z listy członków 1 osobę.


Uchwała nr 4 z dnia 12.05.2023 r.

Zarząd Główny zatwierdza współpracę Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z w sprawie nawiązania współpracy z Wydawnictwem Lekarskim PZWL w zakresie tworzenia bazy wiedzy i opracowania aplikacji dla lekarzy.


Uchwała nr 1 z dnia 20.12.2022 r.

Wysokość rocznej składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy od roku 2023 wynosi 150 zł.


Uchwała nr 2 z dnia 20.12.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o zakupie i wdrożeniu oprogramowania firmy Sorga do obsługi ewidencji członków Towarzystwa.


Uchwała nr 3 z dnia 20.12.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o uchwaleniu Regulaminu zasad rachunkowości i obiegu dokumentów.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 4 z dnia 20.12.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu budżetu Towarzystwa na rok 2023.


Uchwała nr 5 z dnia 20.12.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 1 z dnia 17.11.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o powołaniu Prezydium Zarządu Głównego, w składzie:

 • pierwszy zastępca prezesa – Marcin Rybacki
 • wiceprezes – Paweł Wdówik
 • sekretarz – Marta Wiszniewska
 • skarbnik – Andrzej Marcinkiewicz

Uchwała nr 2 z dnia 17.11.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o cofnięciu decyzji o rozwiązaniu oddziału PTMP w Gorzowie Wielkopolskim.


Uchwała nr 3 z dnia 17.11.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o cofnięciu decyzji o rozwiązaniu oddziału PTMP w Zielonej Górze.


Uchwała nr 4 z dnia 17.11.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o cofnięciu decyzji o rozwiązaniu oddziału PTMP w Olsztynie.


Uchwała nr 5 z dnia 17.11.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o zablokowaniu dostępu do konta Oddziału Dolnośląskiego PTMP dla osób dotychczas upoważnionych oraz o przekazaniu dokumentów, środków trwałych i zgromadzonych środków finansowych Oddziału do Zarządu Głównego.


Uchwała nr 6 z dnia 17.11.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o zatrudnieniu nowej obsługi administracyjnej.


Uchwała nr 1 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o rozwiązaniu oddziału w Zielonej Górze.


Uchwała nr 2 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o rozwiązaniu oddziału w Gorzowie Wielkopolskim.


Uchwała nr 3 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o rozwiązaniu oddziału w Olsztynie.


Uchwała nr 4 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o rozwiązaniu oddziału Dolnośląskiego.


Uchwała nr 5 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o przyznaniu Medalu Honorowego następującym osobom:

– lek. Agata Małkowska,

– dr med. Jacek Gawron

– lek. Ewa Rajca

– dr med. Jacek Romankow

– dr med. Sylwia Świderska-Kiełbik

– lek. Katarzyna Góral-Uszyńska,

– lek. Edyta Jończyk-Wlazły,

– dr med. Ewa Latała-Łoś,

– lek. Justyna Sennik,

– lek. Katarzyna Przemirska


Uchwała nr 6 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o przyznaniu Wyróżnienia PTMP im. dr Ewy Wągrowskiej-Koski następującym osobom:

– dr med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

– lek. Barbara Szulist


Uchwała nr 7 z dnia 20.10.2022 r.

Zarząd Główny PTMP podejmuje uchwałę o przedstawieniu do przyznania godności Członka Honorowego podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów kandydatur:

– lek. Anny Mikołajczyk

– lek. Marka Andrzejewskiego

– lek. Barbary Kierkowskiej-Zaradniak.


Uchwała nr 1 z dnia 25.04.2022 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 20 października w Sandomierzu.


Uchwała nr 1 z dnia 14.03.2022 r.

1.Działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt 7 Statutu PTMP zleca się Zarządowi Oddziału w Kielcach czynności zmierzające do zorganizowania: „XIV Zjazdu PTMP” na terenie województwa świętokrzyskiego w dniach 20-22 października 2022r.

2. Ustalenie szczegółów organizacji zjazdu, o którym mowa w pkt 1 z Zarządem Oddziału w Kielcach, powierza się Prezydium Zarządu.

3. Jednocześnie udziela się pełnomocnictwa łącznego Przewodniczącemu Oddziału w Kielcach pani Annie Mikołajczyk oraz Skarbnikowi Oddziału w Kielcach pani Katarzynie Uszyńskiej do podejmowania oraz podpisywania w imieniu i na rzecz PTMP wszelkich zobowiązań, umów, porozumień i oświadczeń w zakresie niezbędnym do zorganizowania „XIV Zjazdu PTMP” na terenie województwa świętokrzyskiego.

4. Wykonanie niniejszej Uchwały w zakresie wskazanym w pkt 3 poprzez przygotowanie i podpisanie dokumentu pełnomocnictwa powierza się osobom uprawnionym do reprezentacji PTMP zgodnie ze Statutem PTMP.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2 z dnia 14.03.2022 r.

ZG PTMP podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego XIV Krajowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w następującym składzie:

Komitet Organizacyjny:

Anna Mikołajczyk – przewodnicząca

Mariusz Goraj

Katarzyna Przemirska

Katarzyna Uszyńska

Justyna Sennik

Ewa Latała-Łoś

Radosław Karbowniczek

Monika Szymocha

Komitet Naukowy:

Jolanta Walusiak-Skorupa – przewodnicząca

Marta Wiszniewska

Andrzej Marcinkiewicz

Paweł Wdówik

Dominik Olejniczak

Anna Mikołajczyk

Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Marcin Rybacki


Uchwała nr 1 z dnia 18.12.2020 r.

Na podstawie § 33 i § 25 Statutu, ZG PTMP podjął uchwałę, że obecna kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządów Oddziałów i Komisji Rewizyjnych Oddziałów będzie trwała 5 lat, a XIV Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w 2022 roku.


Uchwała nr 1 z dnia 15.06.2020 r.

ZG PTMP na stanowisko redaktora naczelnego “International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” rekomenduje panią prof. dr hab. med. Beatę Pepłońską.


Uchwała nr 1 z dnia 26.09.2019 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP w dniu 11.12.2019, godz. 12.00, w siedzibie głównej PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o objęciu patronatem honorowym projektu „Zdrowa Wątroba” realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC oraz o współpracy i wsparciu PTMP w zakresie prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat programu i sposobów wzięcia w nim udziału przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy. Na osobę koordynującą ww. współpracę ze strony PTMP wyznacza się dr Marcina Rybackiego.


Uchwała nr 2 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Audiologicznym i Foniatrycznym w celu podjęcia prac nad wspólnym dokumentem określającym kryteria dla narządu głosu, których spełnienie uprawniałoby do przyznania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli oraz podjęcia prac nad analizą jednostek chorobowych narządu głosu ujętych w obecnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych.    


Uchwała nr 3 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP zobowiązuje przewodniczących oddziałów do likwidacji osobnych stron oddziałów, a w ich miejsce wprowadzenie linku do internetowej strony głównej PTMP bądź utworzonej na niej podstronie Oddziału. Ostateczny termin wprowadzenia powyższych zmian określono na dzień 31.12.2018r.


Uchwała nr 4 z dnia 19.10.2018 r.

ZG PTMP podejmuje uchwałę o przyjęciu dokumentu określającego Politykę Ochrony Danych, który będzie przechowywany w siedzibie ZG PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o zorganizowaniu w dniach 19-20 października 2018 r. we Wrocławiu Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy oraz dofinansowaniu konferencji na poziomie dotychczasowym, tj. do 10 tys. jeśli zaistnieje taka potrzeba.


Uchwała nr 2 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP postanawia, że podczas konferencji Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy organizowanej w dniach 19-20 października 2018 r. we Wrocławiu, członkom PTMP regularnie opłacającym składki przez co najmniej 3 lata oraz lekarzom rezydentom realizującym szkolenie specjalizacyjne z medycyny pracy przysługiwać będzie niższa opłata rejestracyjna w ramach Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy.


Uchwała nr 3 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP postanawia, że zostanie zatrudniony specjalista ds. ochrony danych osobowych w celu oceny dostosowania istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów i ewentualnie zaproponowania zmian.


Uchwała nr 4 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu dotyczącego zasad rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.


Uchwała nr 3 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania „Medalu Honorowego PTMP”.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 2 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania „Dyplomu im. dr med.  Ewy Wagrowskiej-Koski”.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 1 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu nowego wzoru deklaracji członkowskiej wraz formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz samego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Treść ww. deklaracji i oświadczenia – w zakładce DO POBRANIA


Uchwała nr 3 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof J. Nofera w Łodzi.


Uchwała nr 2 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że w roku 2018 gospodarka finansowa PTMP będzie prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydium ZG PTMP, które zostaną przesłane do wszystkich Przewodniczących Oddziałów PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że w roku 2019 PTMP będzie organizatorem spotkania Sekcji Medycyny Pracy Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Medycznych.


Uchwała z dnia 26.06.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu stanowiska Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy dotyczącego pośmiertnego orzekania o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej i uznaniu Jego opinii jako wytycznych PTMP.

Treść ww. opinii – w zakładce WYTYCZNE


Uchwała nr 3 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że od dnia 1.01.2018r. składka członkowska będzie wynosić 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka będzie wynosić 50,00 zł.


Uchwała nr 2 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił przyznanie Medali Honorowych następującym osobom:

 • Wojciech Hanke
 • Joanna Kiprian-Łyczek
 • Ewa Kołodziejczak
 • Patrycja Krawczyk-Szulc
 • Anna Raj
 • Marcin Rybacki
 • Renata Turbańska
 • Paweł Wdówik
 • Marta Wiszniewska.

Uchwała nr 1 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Delegatów nadanie godności Członka Honorowego następującym kandydatom:

 • Andrzej Stasiów
 • śp. Ewa Wągrowska-Koski
 • Ewa Kaczanowska-Burker
 • Halina Wróblewska
 • śp. Jolanta Wróblewska.

Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu stanowiska Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy dotyczącego wydawania orzeczeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i uznaniu Jego opinii jako wytycznych PTMP.

Treść ww. opinii – w zakładce WYTYCZNE


Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy


Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu kwoty w wysokości 20.000 zł z Zarządu Głównego na rzecz Mazowieckiego Oddziału PTMP w celu dofinansowania organizacji XIII Zjazdu PTMP, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy


Uchwała z dnia 22.06.2016 r.

W odpowiedzi na liczne pytania i prośby kierowane do przewodniczących oddziałów PTMP jak i do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny pracy o komentarze dotyczące treści publikowanych w czasopiśmie „Lekarz Medycyny Pracy”, które często są kontrowersyjne i budzą szereg wątpliwości w środowisku lekarzy medycyny pracy, Zarząd Główny PTMP w dniu 22.06.2016 r. podjął uchwałę o wydaniu oficjalnego oświadczenia:

Publikowane w czasopiśmie „Lekarz Medycyny Pracy” (wydawnictwo: Verlag Dashöfer) artykuły (w szczególności w zakresie rozwiązań i wytycznych dotyczących działalności lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników) nie są rekomendowane przez PTMP jako źródło wiedzy medycznej w dziedzinie medycyny pracy.

—————————————————————————————————————————————————————