Statut PTMP

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PRACY

z dnia 20.10.2022 r.

 

I   Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§ 1

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe.

§ 6

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: „POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY PRACY”

2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: „PTMP”.

3. Towarzystwo posiada własne godło zawierające inicjały PTMP (wzór godła stanowi Załącznik nr 1 do Statutu).

4. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską, którą stanowi godło Towarzystwa.

II   Cele Towarzystwa i środki działania

§ 7

Celem działalności Towarzystwa jest:

 1. upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny pracy i zdrowotnych skutków szkodliwości środowiska oraz szerzenie postępu w tych dziedzinach;
 2. inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny i higieny pracy oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności;
 3. współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej nad pracującymi, a zwłaszcza zgłaszanie wniosków dotyczących planów jej rozwoju i programów działania;
 4. opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju medycyny i higieny pracy;
 5. podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa;
 6. uczestniczenie w ustalaniu programów i metod kształcenia specjalistycznego i ustawicznego oraz kształcenia przeddyplomowego w zakresie medycyny pracy i współdziałanie w prowadzeniu tych szkoleń;
 7. aktywizacja działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia narażenia zawodowego, w celu ograniczenia jego niekorzystnych skutków zdrowotnych oraz dbałość o jakość profilaktycznej opieki zdrowotnej;
 8. aktywizacja działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania chorób przyczynowo związanych ze środowiskiem pracy, wdrażanie i prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 9. inicjowanie i upowszechnianie programów promocji zdrowia pracujących;
 10. udział w procesie weryfikacji wiedzy i umiejętności lekarzy specjalizujących się w medycynie pracy;
 11. opracowywanie, rozpowszechnianie i uaktualnianie standardów postępowania w medycynie pracy;
 12. reprezentowanie interesów zdrowotnych osób pracujących i podejmowanie starań o ich uwzględnienie wobec władz administracyjnych oraz pracodawców.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. inspirowanie i udział w programach naukowo-badawczych;
 2. organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, sympozjów, wykładów, kursów oraz posiedzeń naukowo – szkoleniowych;
 3. organizowanie konkursów, wystaw i pokazów upowszechniających dorobek medycyny pracy i efekty działalności Towarzystwa;
 4. współpracę z czasopismami: „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health”; szczegółowy zakres współpracy określa umowa zawarta między Zarządem Głównym PTMP a wydawcą „Medycyny Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health”;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. wykonywanie odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez realizowanie celów statutowych opisanych w Par. 7 i 8 Statutu, w tym w zakresie promowania i podnoszenia wiedzy w zakresie ochrony zdrowia, medycyny i higieny pracy w szczególności poprzez wykonywanie działalności w formie ekspertyz, doradztwa naukowego, szkoleń, wydawnictw, konferencji itp.;
 7. powoływanie komisji ds. kształcenia specjalistycznego i ustawicznego, komisji ds. kształcenia przeddyplomowego oraz innych komisji problemowych uznanych za potrzebne dla działalności Towarzystwa;
 8. delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy prawa;
 9. występowanie do właściwych władz w sprawach dotyczących ochrony zdrowia pracujących;
 10. przyznawanie członkom Towarzystwa o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa godności: Członka Honorowego Towarzystwa;
 11. przyznawanie osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa Medalu Honorowego „zasłużony dla medycyny pracy” oraz osobom wybitnie aktywnym w obszarze ochrony zdrowia pracujących „Dyplomu im. dr med. Ewy Wagrowskiej-Koski”.

§ 9

Towarzystwo współdziała z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi, a także organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pracodawców i pracowników, w tym ze związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami mającymi na celu ochronę zdrowia pracujących. 

§ 10

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

III   Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia o kierunku lekarskim i posiada dyplom lekarza, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia wyższe na poziomie magisterskim oraz została wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków, o których mowa w § 12, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba prawna i fizyczna wspomagająca działalność Towarzystwa. Osoba prawna jako członek wspierający działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Podstawą nabycia członkostwa wspierającego jest umowa zawarta pomiędzy Towarzystwem i członkiem wspierającym, która określa między innymi zakres wsparcia na rzecz Towarzystwa, do udzielania którego zobowiązuje się przystępujący członek. 

2. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym oraz posiadają prawo udziału w wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Towarzystwa.

§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Dopuszcza się złożenie deklaracji członkowskiej także w formie elektronicznej poprzez jej przesłanie na adres e-mail Zarządu Głównego.

2. Zarząd Główny raz w roku dokonuje aktualizacji listy członków Towarzystwa.

§ 16

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, przy czym prawa te posiadają wyłącznie członkowie Towarzystwa, którzy mają opłacone składki na dzień przeprowadzenia wyborów;
 2. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
 3. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
 4. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa;
 5. korzystania z ulg w opłatach związanych z działalnością Towarzystwa oraz do innych świadczeń Towarzystwa.

§ 17

1. Członkostwo honorowe nadaje się w uznaniu wyjątkowych zasług dla ochrony zdrowia pracujących lub Towarzystwa.

2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów w drodze uchwały na wniosek Zarządu Głównego.

3. Kryteria i tryb nadawania godności Członka Honorowego Towarzystwa oraz jej pozbawiania określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

4. Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

5. Zarząd Oddziału może pokrywać częściowo lub w całości koszty uczestnictwa Członków Honorowych w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo.

6. Członkowie Honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 16 pkt 2), 3), 4) oraz 5), z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Nadanie członkostwa honorowego członkowi zwyczajnemu Towarzystwa nie wpływa na uprawnienia przysługujące tym członkom na podstawie 16.

§ 18

Członkiem Towarzystwa może być obywatel obcego państwa, który swoją działalnością przyczynia się do rozwoju medycyny pracy. Przyjęcie na członka Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z powiadomieniem Zarządu Głównego.

§ 19

Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

§ 20

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do bieżącego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalanej przez Zarząd Główny.

§ 21

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie. 

2. Skreślenia z listy Członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd Główny w następujących przypadkach:

 1. śmierci Członka Towarzystwa, 
 2. rezygnacji z członkostwa złożonej przez Członka Towarzystwa w formie pisemnej lub elektronicznej,
 3. zalegania z opłatą składek za co najmniej dwuletni okres składkowy. 

3. O skreśleniu z listy Członków Towarzystwa Zarząd Główny informuje Główną Komisję Rewizyjną oraz zainteresowanego. W przypadku pierwszego skreślenia z listy Członków Towarzystwa dokonanego w trybie ust. 2 pkt 3), danej osobie przysługuje jednorazowa możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo z tym zastrzeżeniem, iż osoba ta zobowiązana jest opłacić zaległą składkę wraz z opłaceniem składki za rok bieżący.

4. Członek może być wykluczony z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, działanie sprzeczne ze Statutem i uchwałami Towarzystwa oraz w razie popełnienia czynu niezgodnego z prawem, którego popełnienie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Główny. Uchwała Zarządu Głównego o wykluczeniu Członka Towarzystwa musi zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości złożenia odwołania.

5. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu do Głównej Komisji Rewizyjnej. Główna Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, liczonym od dnia złożenia odwołania od uchwały Zarządu Głównego.

§ 22

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Członkowie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia.

2.W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

IV   Organizacja i władze

§ 23

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

V   Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 24

Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane nie częściej niż co 4 lata i nie rzadziej niż co 5 lat. Mandat Delegata jest ważny przez cały okres trwania kadencji Zarządu Głównego.

§ 26

O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Delegatów, Zarząd Główny powinien powiadomić Członków Towarzystwa drogą mailową lub telefoniczną lub poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa, co najmniej na 2 miesiące przed jego planowanym terminem. Powiadomienie powinno zawierać miejsce i datę zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.

§ 27

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział członkowie-delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów, a także członkowie ustępującego Zarządu Głównego i ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej, jednak bez czynnego prawa wyborczego jeżeli nie zostali wybrani jako członkowie-delegaci Oddziałów.

2. W przypadku, gdy Towarzystwo nie będzie mieć Oddziałów, lub gdy członkowie Towarzystwa nie będą zarejestrowani w żadnym Oddziale Towarzystwa, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział członkowie delegaci wybrani na zebraniach członków Towarzystwa, a także członkowie ustępującego Zarządu Głównego i ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej, jednak bez czynnego prawa wyborczego, jeżeli nie zostali wybrani jako członkowie-delegaci.

3. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera się w wyborach tajnych i bezpośrednich w proporcji 1 delegat na 20 członków Towarzystwa i mających opłacone składki wg stanu na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów. Liczbę członków Towarzystwa ustala się z uwzględnieniem Członków Honorowych. Przekroczenie każdej kolejnej liczby członków będącej iloczynem liczby 20 o co najmniej 11 osób jest traktowane jako prawo wyboru kolejnego delegata.

4. W przypadku wyboru delegatów wybranych z członków Towarzystwa niezrzeszonych w żadnym Oddziale konieczne jest przeprowadzenie wyborów z uwzględnieniem zasad dotyczących wyboru delegatów w Oddziałach, z zastrzeżeniem, iż zebranie członków Towarzystwa mające na celu wybór delegatów organizuje Zarząd Główny.

5. W Oddziałach wybierających do 10 delegatów, należy wybrać tzw. delegatów rezerwowych w liczbie 1–2, a przy wyborze powyżej 10 delegatów ustalonych według zasad określonych w ust. 2, należy wybrać 2–4 delegatów rezerwowych. Delegaci rezerwowi, w kolejności ich wybrania, uzyskują pełne prawa delegata w przypadku uzasadnionej absencji delegata z listy podstawowej.

§ 28

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 2. przyjęcie porządku obrad, Regulaminów obrad i wyborów do władz Towarzystwa zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu;
 3. wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres minionej kadencji – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. wybór Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, który może pełnić tę funkcję nie więcej niż dwie bezpośrednio po sobie następujące kadencje oraz wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Do funkcji Prezesa, członka Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej może kandydować również członek Towarzystwa nieuczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Delegatów po pisemnym oświadczeniu zgody, zgłoszony przez delegata uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z zastrzeżeniem 16 pkt 1);
 6. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa na następną kadencję;
 7. uchwalanie zmian w Statucie;
 8. rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną;
 9. rozstrzyganie wniosków złożonych przez członków Towarzystwa, jeżeli wnioski zostały podpisane przez co najmniej 10 członków i zostały złożone Zarządowi Głównemu co najmniej na 20 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 10. podejmowanie uchwał zgłaszanych do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności Członka Honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału skierowany do Zarządu Głównego lub na własny wniosek Zarządu Głównego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zawieszenia w wykonywaniu funkcji lub odwołania: Prezesa, członka Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ważne przy obecności co najmniej połowy delegatów, z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie braku obecności wymaganej liczby delegatów, Walne Zgromadzenie Delegatów może się odbywać w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych, jednak co najmniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia i po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane przy zachowaniu wymogów określonych w § 26.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących członków – delegatów.

§ 30

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów. Do protokołu dołączana jest lista obecności delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

 1. na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa lub na podstawie uchwał wnioskujących o jego zwołanie podjętych przez co najmniej 5 oddziałów. Powyższe żądanie i uchwały winny być zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu;
 2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. z własnej inicjatywy.

§ 32

Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia wniosków, o których mowa w § 31 pkt 1) oraz 2) i umieścić w porządku obrad sprawy określone w żądaniu i uchwałach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje wyłącznie sprawy będące przyczyną jego zwołania.

VI   Zarząd Główny

§ 33

1. Zarząd Główny składa się z Prezesa Towarzystwa wybranego przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz ustępującego Prezesa Towarzystwa i niemniej niż 5 członków i nie więcej niż 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na kadencję trwającą nie mniej niż 4 lata i nie więcej niż 5 lat, chyba że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane w trybie określonym w § 31 podejmie uchwałę o skróceniu kadencji.

2. Ustępujący Zarząd Główny ma prawo przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Delegatów kandydatów do nowego Zarządu Głównego Towarzystwa, jednak liczba tych kandydatów nie może przekraczać 1/3 dotychczasowego składu Zarządu Głównego.

3. Wybory do Zarządu Głównego są przeprowadzane w głosowaniu tajnym na podstawie Regulaminu wyborów przyjmowanego każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

4. Zarząd Główny na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu wiceprezesów w liczbie od jednego do trzech, w tym Pierwszego Zastępcę Prezesa oraz sekretarza i skarbnika.

5. Prezes oraz osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 4 stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Zarząd Główny może zwiększyć skład Prezydium o nie więcej niż 3 członków dla realizowania zadań bieżących.

6. Przy Zarządzie Głównym mogą być organizowane komitety naukowe i sekcje specjalistyczne, z siedzibą określoną przez Zarząd Główny. Przewodniczący komitetów naukowych oraz sekcji specjalistycznych mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 34

Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszelkie obowiązki wynikające z zakresu bieżącego kierowania działalnością Towarzystwa, w szczególności:

 1. realizowanie celów Towarzystwa;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 3. opracowywanie planów pracy oraz przedkładanie sprawozdań z działalności Towarzystwa;
 4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 5. ustalanie terminów kolejnych zjazdów Towarzystwa i Walnych Zgromadzeń Delegatów oraz zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i międzynarodowych;
 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
 7. uchwalanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych;
 8. powoływanie na wniosek grupy inicjatywnej liczącej co najmniej 20 osób Oddziałów Towarzystwa oraz sprawowanie opieki nad ich działalnością;
 9. rozwiązanie Oddziału Towarzystwa w drodze uchwały, jeżeli oddział nie posiada władz i w przeciągu roku nie ma warunków do ich wyłonienia, w przypadku zaprzestania działalności oraz w sytuacjach określonych w § 62 Statutu;
 10. uchwalanie i realizacja budżetu, gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa;
 11. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;
 12. podejmowanie uchwał w zakresie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosków o przyznanie lub cofnięcie godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu, składanymi do Zarządu Głównego przez Zarządy Oddziałów;
 13. przyznawanie osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa, na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy, Medalu Honorowego „zasłużony dla medycyny pracy”; kryteria przyznawania Medalu określa Regulamin wewnętrzny uchwalony zgodnie z ust. 7 powyżej;
 14. przyznawanie osobom wybitnie aktywnym w obszarze ochrony zdrowia pracujących, na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy „Dyplomu im. dr med. Ewy Wagrowskiej-Koski” – kryteria przyznawania Dyplomu określa Regulamin wewnętrzny uchwalony zgodnie z ust. 7;
 15. występowanie z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych;
 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał podejmowanych w oddziałach terenowych Towarzystwa;
 17. sporządzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa.
 18. podejmowanie uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z listy zwyczajnych członków Towarzystwa oraz prowadzenie ich ewidencji, z zachowaniem zapisów § 15 oraz § 21;
 19. zbieranie składek członkowskich i przekazywanie 30% wpływów z tego tytułu za rok sprawozdawczy Oddziałom na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.

§ 35

1. Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa:

 1. podejmuje i podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, porozumienia, oświadczenia i inne akty, wskutek których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa;
 2. podpisuje wraz z sekretarzem inne pisma i dokumenty niewymienione w pkt. 1);
 3. otwiera i zamyka zebrania Zarządu Głównego;
 4. wraz ze Skarbnikiem przyjmuje i zwalnia po zasięgnięciu opinii Sekretarza pracowników administracyjnych Towarzystwa.

2. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji Prezesa przejmuje ją do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa, który staje się pełniącym obowiązki Prezesa.

§ 36

Sekretarz prowadzi archiwum, zarządza kancelarią Zarządu Głównego, opracowuje programy i protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, a wraz z Prezesem Zarządu Głównego sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres mijającej kadencji oraz przechowuje pieczęć Towarzystwa.

§ 37

W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

 1. członkowie Komisji Rewizyjnej;
 2. przewodniczący Oddziałów i/lub upoważnieni pisemnie przez nich członkowie Oddziału (po jednym członku i przewodniczącym z danego Oddziału) – (jeśli Towarzystwo ma Oddziały);
 3. inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego.

§ 38

Skarbnik zarządza finansami i majątkiem Towarzystwa.

§ 39

1. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą:

 1. złożenia Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji;
 2. upływu kadencji;
 3. utraty członkostwa w Towarzystwie;
 4. śmierci;
 5. odwołania lub zawieszenia.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Głównego pochodzących z wyboru przed upływem kadencji Zarząd Główny ma prawo powołać w drodze uchwały nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanymi członkami Zarządu Głównego zostają w kolejności ci członkowie Towarzystwa, którzy w wyborach do Zarządu Głównego uzyskali największą liczbę głosów.

3. W przypadku gdy przed upływem kadencji wygasły mandaty więcej niż 1/3 członków Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Głównego zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów w celu powołania nowych członków zarządu w miejsce członków, których mandaty wygasły.

4. Kadencja Delegatów dokooptowanych wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu.

§ 40

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają w trybie głosowań jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą uchwał w sprawach personalnych, przy podejmowaniu których obowiązuje tajność głosowania i konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

VII   Główna Komisja Rewizyjna

§ 41

1. Głowna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu tajnym.

2. Mandat Delegata Komisji Rewizyjnej jest ważny przez cały okres trwania kadencji Zarządu Głównego.

§ 42

1. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest badanie i opiniowanie całokształtu działalności Zarządu Głównego, a w szczególności kontrola gospodarki majątkiem i badanie ksiąg rachunkowych pod względem formalnym i rzeczowym.

2. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa oraz podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Towarzystwa lub pokrycia straty.

§ 43

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa co najmniej raz w ciągu roku, z której sporządzany jest pisemny protokół.

§ 44

1. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo przedstawiania władzom Towarzystwa wniosków i zaleceń wynikających z prowadzonej działalności kontrolnej.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach władz Towarzystwa.

4. Główna Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 45

Do Głównej Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 33 ust. 4,  § 39 ust. 1 oraz § 40 Statutu.

§ 46

W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Głównej Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru przed upływem kadencji, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo powołać w drodze uchwały nowych członków. Dokooptowanymi członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostają w kolejności ci członkowie Towarzystwa, którzy w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej uzyskali największą liczbę głosów.

VIII   Oddziały Towarzystwa

§ 47

1. Oddziały Towarzystwa powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny w drodze uchwały, zgodnie z treścią 34 pkt 8 i 9 Statutu.

2. W uchwale o której mowa w ust. 1, Zarząd Główny określa zasięg terytorialny nowego Oddziału oraz powołuje tymczasowego przewodniczącego Zarządu – do czasu wyboru władz Oddziału.

3. Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej.

4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału, zgodnie z § 27 ust. 2 i 3.

§ 48

Władze Oddziału to:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału;
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 49

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na żądanie:

 1. przynajmniej 1/3 liczby członków Oddziału;
 2. Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 3. z własnej inicjatywy.

3. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 49 ust. 2 pkt 1) i 2). Wniosek musi zawierać wskazanie spraw, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału rozpatruje wyłącznie sprawy będące przyczyną jego zwołania.

§ 50

Walne Zebrania Członków Oddziału zwoływane są nie częściej niż co 4 lata i nie rzadziej niż co 5 lat

§ 51

O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Oddziału Zarząd Oddziału powinien powiadomić drogą mailową lub telefoniczną lub listownie członków Oddziału co najmniej na 2 miesiące przed jego planowanym terminem. Powiadomienie powinno zawierać miejsce i datę zebrania oraz proponowany porządek obrad.

§ 52

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału z zastrzeżeniem, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie, którzy mają opłacone składki na dzień przeprowadzenia wyborów.

§ 53

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 2. przyjęcie porządku, Regulaminów obrad i wyborów do władz Oddziału;
 3. wybory Komisji Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału za okres minionej kadencji – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 5. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 6. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału;
 7. przyjmowanie propozycji programu działalności Oddziału na następną kadencję;
 8. zgłaszanie do Zarządu Głównego propozycji zmian w Statucie Towarzystwa;
 9. rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad;
 10. podejmowanie uchwał zgłaszanych do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zawieszenia w wykonywaniu funkcji lub odwołania: Przewodniczącego Zarządu Oddziału, członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów osób biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Odwołania od tych uchwał rozpatruje Zarząd Główny;
 13. wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Delegatów według zasad określonych w § 27 ust. 2 i 3;
 14. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa;
 15. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Towarzystwa;

§ 54

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału są ważne przy obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie braku obecności wymaganej liczby członków Walne Zebranie Członków Oddziału może się odbywać w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych, jednak co najmniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia zebrania i stwierdzeniu, że Walne Zebranie Członków Oddziału zostało zwołane przy zachowaniu wymogów określonych w § 51.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zebraniu.

§ 55

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania Członków Oddziału. Do protokołu dołączana jest lista obecności członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 56

1. Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 członków Zarządu Oddziału, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Ustępujący Zarząd Oddziału ma prawo przedstawić na Walnym Zebraniu Członków Oddziału kandydatów do nowych władz Oddziału, jednak liczba tych kandydatów nie może przekraczać 1/3 dotychczasowego składu Zarządu Oddziału.

3. Wybory do Zarządu są przeprowadzane w głosowaniu tajnym na podstawie regulaminu wyborów przyjmowanego każdorazowo przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

4. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Oddziału, przejmuje ją do najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału.

5. Zarząd Oddziału może odwołać z powiadomieniem Zarządu Głównego przewodniczącego Zarządu Oddziału:

 1. na jego wniosek;
 2. w razie jego śmierci;
 3. w przypadku utraty członkostwa w Towarzystwie.

§ 57

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają w trybie głosowań jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą uchwał w sprawach personalnych, przy podejmowaniu których obowiązuje tajność głosowania i konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

§ 58

1. Zarząd Oddziału:

 1. kieruje działalnością Oddziału;
 2. reprezentuje Oddział Towarzystwa na zewnątrz i działa w jego imieniu, z zachowaniem przepisów prawa;
 3. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, Walnego Zebrania Członków Oddziału i Zarządu Głównego Towarzystwa;
 4. składa Zarządowi Głównemu roczne oraz za okres kadencji sprawozdania z działalności Oddziału i rozliczenia z otrzymanych zaliczek finansowych;
 5. wykonuje czynności zlecone przez Zarząd Główny;
 6. zgłasza informacje o zmianie władz Oddziału do Zarządu Głównego;
 7. zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału wraz ze Skarbnikiem Oddziału wyłącznie o ile posiadają stosowne pełnomocnictwa udzielone przez Zarząd Główny uprawnieni są do podejmowania oraz podpisywania w imieniu Towarzystwa zobowiązań, umów, porozumień i oświadczeń w zakresie gospodarowania mieniem i środkami finansowymi.

3. Uprawnionymi do podpisywania innych pism i dokumentów w imieniu Oddziału są: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału wraz z Sekretarzem Oddziału.

4. Finanse i rozliczenia pomiędzy Zarządem Oddziału a Zarządem Głównym oraz zasady udzielania pełnomocnictw Zarządowi Oddziału przeprowadzane są zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Główny.

5. Do Zarządu Oddziału mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 39 Statutu.

§ 59

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa;
 2. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Towarzystwa i Zarządu Oddziału;
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału Towarzystwa.

3. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 46 i § 57 Statutu.

§ 60

1. Zarząd Oddziału może powoływać i rozwiązywać komitety naukowe i sekcje specjalistyczne, samodzielne lub będące filiami odpowiednich komitetów naukowych i sekcji powołanych przez Zarząd Główny.

2. Do uchwały, o której mowa w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 47 ust. 2.

§ 61

1. Oddziały Towarzystwa prowadzą gospodarkę finansową w granicach określonych regulaminem opracowywanym przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.

§ 62

1. Uchwałę w przedmiocie rozpoznania wniosku o rozwiązanie Oddziału Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa może podjąć także Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Towarzystwa.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

 1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania (tj. 20 członków) przez okres dłuższy niż jeden rok;
 2. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału;
 3. niewywiązywania się z zadań i obowiązków nałożonych na Oddziały Terenowe, w tym wskazanych w regulaminie Zarządu Głównego.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Terenowego, Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zarząd Główny określają sposób likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku a także na wniosek członków – zasady przynależności członków Oddziału Towarzystwa do innych Oddziałów lub przynależności do Towarzystwa. W przypadku braku wniosku – członkowie stają się członkami Stowarzyszenia.

4. W przypadku, gdyby Towarzystwo nie posiadało żadnych Oddziałów zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów stosuje się odpowiednio do członków Towarzystwa, z zastrzeżeniem, że Zarząd Główny ma obowiązki związane ze zwołaniem zebrania członków Towarzystwa.

IX   Majątek Towarzystwa i przepisy końcowe

§ 63

1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

2. Majątek Towarzystwa powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn;
 3. ze spadków;
 4. z  dochodów uzyskanych z ofiarności publicznej;
 5. z dochodów uzyskanych z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej we własnych celach statutowych.

§ 64

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

§ 65

Załączniki do niniejszego Statutu stanowią jego integralną część.