Statut PTMP

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PRACY

z dnia 11.04.2018r.

 

I   Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§ 1

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe.

§ 6

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: „POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY PRACY”

2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: „PTMP”.

3. Towarzystwo posiada własne godło zawierające inicjały PTMP (wzór godła stanowi Załącznik nr 1 do Statutu).

4. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską, którą stanowi godło Towarzystwa.

II   Cele Towarzystwa i środki działania

§ 7

Celem działalności Towarzystwa jest:

 1. upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny pracy i zdrowotnych skutków szkodliwości środowiska oraz szerzenie postępu w tych dziedzinach;
 2. inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny i higieny pracy oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności;
 3. współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej nad pracującymi, a zwłaszcza zgłaszanie wniosków dotyczących planów jej rozwoju i programów działania;
 4. opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju medycyny i higieny pracy;
 5. podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa;
 6. uczestniczenie w ustalaniu programów i metod kształcenia specjalistycznego i ustawicznego oraz kształcenia przeddyplomowego w zakresie medycyny pracy i współdziałanie w prowadzeniu tych szkoleń;
 7. aktywizacja działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia narażenia zawodowego, w celu ograniczenia jego niekorzystnych skutków zdrowotnych oraz dbałość o jakość profilaktycznej opieki zdrowotnej;
 8. aktywizacja działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania chorób przyczynowo związanych ze środowiskiem pracy, wdrażanie i prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 9. inicjowanie i upowszechnianie programów promocji zdrowia pracujących;
 10. udział w procesie weryfikacji wiedzy i umiejętności lekarzy specjalizujących się w medycynie pracy;
 11. opracowywanie, rozpowszechnianie i uaktualnianie standardów postępowania w medycynie pracy;
 12. reprezentowanie interesów zdrowotnych osób pracujących i podejmowanie starań o ich uwzględnienie wobec władz administracyjnych oraz pracodawców.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. inspirowanie i udział w programach naukowo-badawczych;
 2. organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, sympozjów, wykładów, kursów oraz posiedzeń naukowo – szkoleniowych;
 3. organizowanie konkursów, wystaw i pokazów upowszechniających dorobek medycyny pracy i efekty działalności Towarzystwa;
 4. współpracę z czasopismami: „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health”; szczegółowy zakres współpracy określa umowa zawarta między Zarządem Głównym PTMP a wydawcą „Medycyny Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health”;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. wykonywanie działalności usługowo-gospodarczej w formie ekspertyz, doradztwa naukowego, szkoleń, wydawnictw itp. w celu uzyskania środków materialnych dla działalności programowej;
 7. powoływanie komisji ds. kształcenia specjalistycznego i ustawicznego, komisji ds. kształcenia przeddyplomowego oraz innych komisji problemowych uznanych za potrzebne dla działalności Towarzystwa;
 8. delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy prawa;
 9. występowanie do właściwych władz w sprawach dotyczących ochrony zdrowia pracujących;
 10. przyznawanie członkom Towarzystwa o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa godności: Członka Honorowego Towarzystwa;
 11. przyznawanie osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa Medalu Honorowego „zasłużony dla medycyny pracy” oraz osobom wybitnie aktywnym w obszarze ochrony zdrowia pracujących „Dyplomu im. dr med. Ewy Wagrowskiej-Koski”.

§ 9

Towarzystwo współdziała z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi, a także organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pracodawców i pracowników, w tym ze związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami mającymi na celu ochronę zdrowia pracujących. 

§ 10

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

III   Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia o kierunku lekarskim i posiada dyplom lekarza, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia wyższe na poziomie magisterskim oraz została wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków, o których mowa w § 12, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba prawna i fizyczna wspomagająca działalność Towarzystwa. Osoba prawna jako członek wspierający działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Podstawą nabycia członkostwa wspierającego jest umowa zawarta pomiędzy Towarzystwem i członkiem wspierającym, która określa między innymi zakres wsparcia na rzecz Towarzystwa, do udzielania którego zobowiązuje się przystępujący członek. 

2. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym oraz posiadają prawo udziału w wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Towarzystwa.

§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Dopuszcza się złożenie deklaracji członkowskiej także w formie elektronicznej poprzez jej przesłanie na adres e-mail Oddziału.

2. Zarząd Oddziału raz w roku dokonuje aktualizacji listy członków Towarzystwa w ramach danego Oddziału, a jej kopię wraz ze sprawozdaniem rocznym przesyła do Zarządu Głównego.

§ 16

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, przy czym prawa te posiadają wyłącznie członkowie Towarzystwa, którzy mają opłacone składki na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wybory;
 2. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
 3. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
 4. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa;
 5. korzystania z ulg w opłatach związanych z działalnością Towarzystwa oraz do innych świadczeń Towarzystwa.

§ 17

1. Członkostwo honorowe nadaje się w uznaniu wyjątkowych zasług dla ochrony zdrowia pracujących lub Towarzystwa.

2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów w drodze uchwały na wniosek Zarządu Głównego.

3. Kryteria i tryb nadawania godności Członka Honorowego Towarzystwa oraz jej pozbawiania określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

4. Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

5. Zarząd Oddziału może pokrywać częściowo lub w całości koszty uczestnictwa Członków Honorowych w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo.

6. Członkowie Honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 16 pkt 2), 3), 4) oraz 5), z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Nadanie członkostwa honorowego członkowi zwyczajnemu Towarzystwa nie wpływa na uprawnienia przysługujące tym członkom na podstawie 16.

§ 18

Członkiem Towarzystwa może być obywatel obcego państwa, który swoją działalnością przyczynia się do rozwoju medycyny pracy. Przyjęcie na członka Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z powiadomieniem Zarządu Głównego.

§ 19

Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

§ 20

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do bieżącego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalanej przez Zarząd Główny.

§ 21

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie. 

2. Skreślenia z listy Członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd Oddziału w następujących przypadkach:

 1. śmierci Członka Towarzystwa, 
 2. rezygnacji z członkostwa złożonej przez Członka Towarzystwa w formie pisemnej lub elektronicznej,
 3. zalegania z opłatą składek za co najmniej dwuletni okres składkowy, pomimo upomnienia przesłanego w formie pisemnej bądź formie elektronicznej. 

3. O skreśleniu z listy Członków Towarzystwa właściwy Zarząd Oddziału informuje Zarząd Główny, a w  przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3) także zainteresowanego. W przypadku pierwszego skreślenia z listy Członków Towarzystwa dokonanego w trybie ust. 2 pkt 3), danej osobie przysługuje jednorazowa możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo z tym zastrzeżeniem, iż osoba ta zobowiązana jest opłacić zaległą składkę wraz z opłaceniem składki za rok bieżący.

4. Członek może być wykluczony z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, działa niesprzeczne ze Statutem i uchwałami Towarzystwa oraz w razie popełnienia czynu niezgodnego z prawem, którego popełnienie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Oddziału. Uchwała Zarządu Oddziału o wykluczeniu Członka Towarzystwa musi zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości złożenia odwołania.

5. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu do Zarządu Głównego. Zarząd Główny rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, liczonym od dnia złożenia odwołania od uchwały Zarządu Oddziału.

§ 22

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Członkowie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia.

2.W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

IV   Organizacja i władze

§ 23

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

V   Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 24

Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane nie częściej niż co 4 lata i nie rzadziej niż co 5 lat. Mandat Delegata jest ważny przez cały okres trwania kadencji Zarządu Głównego.

§ 26

O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Delegatów, Zarząd Główny powinien, powiadomić drogą mailową lub telefoniczną lub poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa oddziały Towarzystwa, co najmniej na 2 miesiące przed jego planowanym terminem. Powiadomienie powinno zawierać miejsce i datę zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.

§ 27

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział członkowie-delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów, a także członkowie ustępującego Zarządu Głównego i ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej, jednak bez czynnego prawa wyborczego jeżeli nie zostali wybrani jako członkowie-delegaci Oddziałów.

2. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera się w wyborach tajnych i bezpośrednich w proporcji 1 delegat na 20 członków Towarzystwa zarejestrowanych w Oddziale i mających opłacone składki wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów. Liczbę członków Oddziału ustala się z uwzględnieniem Członków Honorowych. Przekroczenie każdej kolejnej liczby członków będącej iloczynem liczby 20 o co najmniej 11 osób jest traktowane jako prawo wyboru kolejnego delegata.

3. W Oddziałach wybierających do 10 delegatów, należy wybrać tzw. delegatów rezerwowych w liczbie 1–2, a przy wyborze powyżej 10 delegatów ustalonych według zasad określonych w ust. 2, należy wybrać 2–4 delegatów rezerwowych. Delegaci rezerwowi, w kolejności ich wybrania, uzyskują pełne prawa delegata w przypadku uzasadnionej absencji delegata z listy podstawowej.

§ 28

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 2. przyjęcie porządku obrad, Regulaminów obrad i wyborów do władz Towarzystwa zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu;
 3. wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres minionej kadencji – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. wybór Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, który może pełnić tę funkcję nie więcej niż dwie bezpośrednio po sobie następujące kadencje oraz wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Do funkcji Prezesa, członka Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej może kandydować również członek Towarzystwa nieuczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Delegatów po pisemnym oświadczeniu zgody, zgłoszony przez delegata uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z zastrzeżeniem 16 pkt 1);
 6. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa na następną kadencję;
 7. uchwalanie zmian w Statucie;
 8. rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną;
 9. rozstrzyganie wniosków złożonych przez członków Towarzystwa, jeżeli wnioski zostały podpisane przez co najmniej 10 członków i zostały złożone Zarządowi Głównemu co najmniej na 20 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 10. podejmowanie uchwał zgłaszanych do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności Członka Honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału skierowany do Zarządu Głównego lub na własny wniosek Zarządu Głównego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zawieszenia w wykonywaniu funkcji lub odwołania: Prezesa, członka Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej większością ponad 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 80% delegatów Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 29

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ważne przy obecności co najmniej połowy delegatów, z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie braku obecności wymaganej liczby delegatów, Walne Zgromadzenie Delegatów może się odbywać w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych, jednak co najmniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia i po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane przy zachowaniu wymogów określonych w § 26.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących członków – delegatów, z wyjątkiem postanowień o zmianach w Statucie Towarzystwa, które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów uczestniczących członków – delegatów oraz z wyjątkiem uchwał w sprawie czasowego zawieszenia w wykonywaniu funkcji lub odwołania: Prezesa, członka Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, które wymagają większości ponad 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 80% delegatów Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 30

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów. Do protokołu dołączana jest lista obecności delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

 1. na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa lub na podstawie uchwał wnioskujących o jego zwołanie podjętych przez co najmniej 5 oddziałów. Powyższe żądanie i uchwały winny być zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu;
 2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. z własnej inicjatywy.

§ 32

Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia wniosków, o których mowa w § 31 pkt 1) oraz 2) i umieścić w porządku obrad sprawy określone w żądaniu i uchwałach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje wyłącznie sprawy będące przyczyną jego zwołania.

VI   Zarząd Główny

§ 33

1. Zarząd Główny składa się z niemniej niż 15 członków i nie więcej niż z 23 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na kadencję trwającą nie mniej niż 4 lata i nie więcej niż 5 lat, chyba że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane w trybie określonym w § 31 podejmie uchwałę o skróceniu kadencji.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz ustępujący Prezes Towarzystwa.

3. Ustępujący Zarząd Główny ma prawo przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Delegatów kandydatów do nowego Zarządu Głównego Towarzystwa, jednak liczba tych kandydatów nie może przekraczać 1/3 dotychczasowego składu Zarządu Głównego.

4. Wybory do Zarządu Głównego są przeprowadzane w głosowaniu tajnym na podstawie Regulaminu wyborów przyjmowanego każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

5. Zarząd Główny na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu trzech wiceprezesów, w tym Pierwszego Zastępcę Prezesa oraz sekretarza i skarbnika.

6. Osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 2 i 5 stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Zarząd Główny może zwiększyć skład Prezydium o nie więcej niż 3 członków dla realizowania zadań bieżących.

7. Przy Zarządzie Głównym mogą być organizowane komitety naukowe i sekcje specjalistyczne, z siedzibą określoną przez Zarząd Główny. Przewodniczący komitetów naukowych oraz sekcji specjalistycznych mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 34

Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszelkie obowiązki wynikające z zakresu bieżącego kierowania działalnością Towarzystwa, w szczególności:

 1. realizowanie celów Towarzystwa;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 3. opracowywanie planów pracy oraz przedkładanie sprawozdań z działalności Towarzystwa;
 4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 5. ustalanie terminów kolejnych zjazdów Towarzystwa i Walnych Zgromadzeń Delegatów oraz zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i międzynarodowych;
 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
 7. uchwalanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych;
 8. powoływanie na wniosek grupy inicjatywnej liczącej co najmniej 15 osób Oddziałów Towarzystwa oraz sprawowanie opieki nad ich działalnością;
 9. rozwiązanie Oddziału Towarzystwa w drodze uchwały, jeżeli oddział nie posiada władz i w przeciągu roku nie ma warunków do ich wyłonienia, w przypadku zaprzestania działalności oraz w sytuacjach określonych w § 62 Statutu;
 10. uchwalanie i realizacja budżetu, gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa;
 11. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;
 12. podejmowanie uchwał w zakresie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosków o przyznanie lub cofnięcie godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu, składanymi do Zarządu Głównego przez Zarządy Oddziałów;
 13. przyznawanie osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa, na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy, Medalu Honorowego „zasłużony dla medycyny pracy”; kryteria przyznawania Medalu określa Regulamin wewnętrzny uchwalony zgodnie z ust. 7 powyżej;
 14. przyznawanie osobom wybitnie aktywnym w obszarze ochrony zdrowia pracujących, na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy „Dyplomu im. dr med. Ewy Wagrowskiej-Koski” – kryteria przyznawania Dyplomu określa Regulamin wewnętrzny uchwalony zgodnie z ust. 7;
 15. występowanie z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych;
 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał podejmowanych w oddziałach terenowych Towarzystwa;
 17. sporządzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa.

§ 35

1. Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa:

 1. podejmuje i podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, porozumienia, oświadczenia i inne akty, wskutek których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa;
 2. podpisuje wraz z sekretarzem inne pisma i dokumenty niewymienione w pkt. 1);
 3. otwiera i zamyka zebrania Zarządu Głównego;
 4. wraz ze Skarbnikiem przyjmuje i zwalnia po zasięgnięciu opinii Sekretarza pracowników administracyjnych Towarzystwa.

2. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji Prezesa przejmuje ją do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa, który staje się pełniącym obowiązki Prezesa.

§ 36

Sekretarz prowadzi archiwum, zarządza kancelarią Zarządu Głównego, opracowuje programy i protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, a wraz z Prezesem Zarządu Głównego sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres mijającej kadencji oraz przechowuje pieczęć Towarzystwa.

§ 37

W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

 1. członkowie Komisji Rewizyjnej;
 2. przewodniczący Oddziałów Terenowych;
 3. inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego.

§ 38

Skarbnik zarządza finansami i majątkiem Towarzystwa.

§ 39

1. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą:

 1. złożenia Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji;
 2. upływu kadencji;
 3. utraty członkostwa w Towarzystwie;
 4. śmierci.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Głównego pochodzących z wyboru przed upływem kadencji Zarząd Główny ma prawo powołać w drodze uchwały nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać ¼ liczby członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanymi członkami Zarządu Głównego zostają w kolejności ci członkowie Towarzystwa, którzy w wyborach do Zarządu Głównego uzyskali największą liczbę głosów.

3. W przypadku gdy przed upływem kadencji wygasły mandaty więcej niż ¼ członków Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Głównego zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów w celu powołania nowych członków zarządu w miejsce członków, których mandaty wygasły.

4. Kadencja Delegatów dokooptowanych wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu.

§ 40

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają w trybie głosowań jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą uchwał w sprawach personalnych, przy podejmowaniu których obowiązuje tajność głosowania i konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

VII   Główna Komisja Rewizyjna

§ 41

1. Głowna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu tajnym.

2. Mandat Delegata Komisji Rewizyjnej jest ważny przez cały okres trwania kadencji Zarządu Głównego.

§ 42

1. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest badanie i opiniowanie całokształtu działalności Zarządu Głównego, a w szczególności kontrola gospodarki majątkiem i badanie ksiąg rachunkowych pod względem formalnym i rzeczowym.

2. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa oraz podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Towarzystwa lub pokrycia straty.

§ 43

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa co najmniej raz w ciągu roku, z której sporządzany jest pisemny protokół.

§ 44

1. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo przedstawiania władzom Towarzystwa wniosków i zaleceń wynikających z prowadzonej działalności kontrolnej.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach władz Towarzystwa.

§ 45

Do Głównej Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 33 ust. 4 oraz § 40 Statutu.

§ 46

W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Głównej Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru przed upływem kadencji, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo powołać w drodze uchwały nowych członków. Dokooptowanymi członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostają w kolejności ci członkowie Towarzystwa, którzy w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej uzyskali największą liczbę głosów.

VIII   Oddziały Towarzystwa

§ 47

1. Oddziały Towarzystwa powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny w drodze uchwały, zgodnie z treścią 34 pkt 8 i 9 Statutu.

2. W uchwale o której mowa w ust. 1, Zarząd Główny określa zasięg terytorialny nowego Oddziału oraz powołuje tymczasowego przewodniczącego Zarządu – do czasu wyboru władz Oddziału.

3. Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej.

4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału, zgodnie z § 27 ust. 2 i 3.

§ 48

Władze Oddziału to:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału;
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 49

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na żądanie:

 1. przynajmniej 1/3 liczby członków Oddziału;
 2. Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 3. z własnej inicjatywy.

3. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 49 ust. 2 pkt 1) i 2). Wniosek musi zawierać wskazanie spraw, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału rozpatruje wyłącznie sprawy będące przyczyną jego zwołania.

§ 50

Walne Zebrania Członków Oddziału zwoływane są nie częściej niż co 4 lata i nie rzadziej niż co 5 lat

§ 51

O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Oddziału Zarząd Oddziału powinien powiadomić drogą mailową lub telefoniczną lub listownie członków Oddziału co najmniej na 2 miesiące przed jego planowanym terminem. Powiadomienie powinno zawierać miejsce i datę zebrania oraz proponowany porządek obrad.

§ 52

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału z zastrzeżeniem, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie, którzy mają opłacone składki wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 53

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 2. przyjęcie porządku, Regulaminów obrad i wyborów do władz Oddziału;
 3. wybory Komisji Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału za okres minionej kadencji – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 5. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 6. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału;
 7. przyjmowanie propozycji programu działalności Oddziału na następną kadencję;
 8. zgłaszanie do Zarządu Głównego propozycji zmian w Statucie Towarzystwa;
 9. rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad;
 10. podejmowanie uchwał zgłaszanych do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zawieszenia w wykonywaniu funkcji lub odwołania: Przewodniczącego Zarządu Oddziału, członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów osób biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Odwołania od tych uchwał rozpatruje Zarząd Główny;
 13. wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Delegatów według zasad określonych w § 27 ust. 2 i 3;
 14. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa;
 15. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Towarzystwa;

§ 54

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału są ważne przy obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie braku obecności wymaganej liczby członków Walne Zebranie Członków Oddziału może się odbywać w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych, jednak co najmniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia zebrania i stwierdzeniu, że Walne Zebranie Członków Oddziału zostało zwołane przy zachowaniu wymogów określonych w § 51.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zebraniu za wyjątkiem uchwał w sprawie czasowego zawieszenia w wykonywaniu funkcji lub odwołania: Przewodniczącego Zarządu Oddziału, członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, które wymagają większości 2/3 głosów osób biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Odwołania od tych uchwał rozpatruje Zarząd Główny.

§ 55

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania Członków Oddziału. Do protokołu dołączana jest lista obecności członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 56

1. Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 członków Zarządu Oddziału, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Ustępujący Zarząd Oddziału ma prawo przedstawić na Walnym Zebraniu Członków Oddziału kandydatów do nowych władz Oddziału, jednak liczba tych kandydatów nie może przekraczać 1/3 dotychczasowego składu Zarządu Oddziału.

3. Wybory do Zarządu są przeprowadzane w głosowaniu tajnym na podstawie regulaminu wyborów przyjmowanego każdorazowo przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

4. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Oddziału, przejmuje ją do najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału.

5. Zarząd Oddziału może odwołać z powiadomieniem Zarządu Głównego przewodniczącego Zarządu Oddziału:

 1. na jego wniosek;
 2. w razie jego śmierci;
 3. w przypadku utraty członkostwa w Towarzystwie.

§ 57

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają w trybie głosowań jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą uchwał w sprawach personalnych, przy podejmowaniu których obowiązuje tajność głosowania i konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

§ 58

1. Zarząd Oddziału:

 1. kieruje działalnością Oddziału;
 2. reprezentuje Oddział Towarzystwa na zewnątrz i działa w jego imieniu, z zachowaniem przepisów prawa;
 3. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, Walnego Zebrania Członków Oddziału i Zarządu Głównego Towarzystwa;
 4. składa Zarządowi Głównemu roczne oraz za okres kadencji sprawozdania z działalności Oddziału i rozliczenia z otrzymanych zaliczek finansowych;
 5. zbiera składki członkowskie, przekazując 20% wpływów z tego tytułu za rok sprawozdawczy Zarządowi Głównemu;
 6. podejmuje uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z listy zwyczajnych członków Towarzystwa oraz prowadzi ich ewidencję, z zachowaniem zapisów 21 oraz § 15;
 7. wykonuje czynności zlecone przez Zarząd Główny;
 8. zgłasza informacje o zmianie władz Oddziału do Zarządu Głównego;
 9. zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału wraz ze Skarbnikiem Oddziału na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny uprawnieni są do podejmowania oraz podpisywania w imieniu Towarzystwa zobowiązań, umów, porozumień i oświadczeń w zakresie gospodarowania mieniem i środkami finansowymi.

3. Uprawnionymi do podpisywania innych pism i dokumentów w imieniu Oddziału są: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału wraz z Sekretarzem Oddziału.

4. Finanse i rozliczenia pomiędzy Zarządem Oddziału a Zarządem Głównym oraz zasady udzielania pełnomocnictw Zarządowi Oddziału przeprowadzane są zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Główny.

5. Do Zarządu Oddziału mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 39 Statutu.

§ 59

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa;
 2. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Towarzystwa i Zarządu Oddziału;
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału Towarzystwa.

3. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału mają zastosowanie odpowiednio postanowienia§ 46 i § 57 Statutu.

§ 60

1. Zarząd Oddziału może powoływać i rozwiązywać komitety naukowe i sekcje specjalistyczne, samodzielne lub będące filiami odpowiednich komitetów naukowych i sekcji powołanych przez Zarząd Główny.

2. Do uchwały, o której mowa w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 47 ust. 2.

§ 61

1. Oddziały Towarzystwa prowadzą gospodarkę finansową w granicach określonych regulaminem opracowywanym przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.

§ 62

1. Uchwałę w przedmiocie rozpoznania wniosku o rozwiązanie Oddziału Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa może podjąć także Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Towarzystwa.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

 1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
 2. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału;
 3. niewywiązywania się z zadań i obowiązków nałożonych na Oddziały Terenowe.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Terenowego, Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zarząd Główny określają sposób likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

IX   Majątek Towarzystwa i przepisy końcowe

§ 63

Majątek Towarzystwa powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn;
 3. ze spadków;
 4. z  dochodów uzyskanych z własnej działalności statutowej;
 5. z dochodów z majątku stowarzyszenia;
 6. z dochodów uzyskanych z ofiarności publicznej.

§ 64

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

§ 65

Załączniki do niniejszego Statutu stanowią jego integralną część.