Członkostwo

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia o kierunku lekarskim i posiada dyplom lekarza, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła studia wyższe na poziomie magisterskim oraz została wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków, o których mowa powyżej, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

Członkowie Towarzystwa mają prawo :

  1. uczestniczenia w posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa,
  2. uczestniczenia w zjazdach naukowych, odczytach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
  3. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa (prawo to nie dotyczy członków wspierających i obywateli innego państwa)
  4. korzystania z ulg w opłatach związanych z działalnością Towarzystwa oraz do innych świadczeń Towarzystwa.

Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, przyczyniać się do realizacji jego celów oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

Deklaracja członkowska 2018

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł    dla członków pracujących zawodowo

50 zł    dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo
Uwaga: składki można regulować przelewem lub gotówką bezpośrednio w trakcie posiedzenia PTMP.